Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor onze zwemlessen of voor het behalen van een zwemdiploma? Op deze pagina kunt u dit doen.

 U dient daarnaast akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden, wij adviseren u deze zorgvuldig door te lezen alvorens verder te gaan met de aanmelding.

uw kind aanmelden

Door op aanmelden te drukken gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarde.

Algemene voorwaarde Zwemschool het Zwemmertje

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze deelnemersvoorwaarden (“de voorwaarden”) zijn van toepassing op alle deelnemers die een les periode bij Zwemschool het Zwemmertje afsluiten. Onder deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die voor zichzelf dan wel voor iemand die daartoe zelf niet bevoegd is, de deelnemersovereenkomst heeft ondertekend. Onder Zwemschool het Zwemmertje wordt verstaan de contractspartij uit de deelnemersovereenkomst. Uit deze voorwaarden voortvloeiende bevoegdheden van Zwemschool het Zwemmertje, komen eveneens toe aan de medewerkers van Zwemschool het Zwemmertje in de accommodatie toe.

 1.2. Naast deze voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven, aanvullende (actie)voorwaarden van toepassing zijn. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 – Verplichtingen, rechten en verboden deelnemer

 2.1. Deelnemer is verplicht de huisregels, die voor de accommodatie gelden, na te leven. De huisregels hangen op diverse plaatsen in de accommodatie. Met accommodatie wordt de vestiging van Zwemschool het Zwemmertje bedoeld waar de deelnemer zich inschrijft.

2.2. Deelnemer dient de aanwijzingen van Zwemschool het Zwemmertje steeds op te volgen.

2.3. Op verzoek van Zwemschool het Zwemmertje dient deelnemer zich te legitimeren. Indien deelnemer weigert zijn legitimatiebewijs te tonen, is Zwemschool het Zwemmertje gerechtigd deelnemer de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

 2.4 Aan het einde van de betalingsperiode mag eventueel openstaand lestegoed meegenomen worden naar een volgende betaal-/ les periodesperiode met telkens een maximum van 4. Er kan geen uitstel van betaling plaatsvinden. Bij beëindiging van de les periode door uitblijven van betaling, komen eventueel openstaande lestegoeden direct te vervallen.

Artikel 3. Ziekte of verzuim.

3.1 indien u verhindert bent dient u dit 24 uur van te voren via zwemschool het Zwemmertje bekend te maken. Dit tegoed kan alleen worden gebruikt voor inhaal lessen en nimmer voor restitutie van het lesgeld.

3.2 U kunt het inhaaltegoed opbouwen tot maximaal 4 inhaal lessen, dit inhaaltegoed heeft geen geldelijke waarde en kan dus niet als lesgeldbetaling worden ingezet. d) Als er sprake is van langdurig verzuim door ziekte, kan er vanuit Zwemschool het Zwemmertje een doktersverklaring vereist worden. In overleg wordt besproken of eventueel lesgeld te verrekenen is. De gereserveerde lesplaats komt te vervallen of de zwemles of activiteiten worden tijdelijk stop gezet. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht plaatsvinden.

 Artikel 4 – Betaling

4.1. Deelnemer dient de op grond van de deelnemersovereenkomst verschuldigde contributie te voldoen op de wijze zoals in de deelnemersovereenkomst is beschreven.

4.3. Deelnemer blijft de contributie verschuldigd indien hij om welke reden dan ook een of meerdere keren niet deelneemt aan de in de deelnemersovereenkomst aangegeven activiteit, tenzij Zwemschool het Zwemmertje deelnemer schriftelijk uit zijn betalingsverplichting ontheft.

 4.4. De hoogte van de contributie geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een jaar, maar kan tussentijds jaarlijks worden aangepast.

4.5. Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en wordt de contributie direct geheel opeisbaar.

4.6 Bij aanmelding worden er 2 les periodes afgenomen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1. Zwemschool het Zwemmertje is nimmer aansprakelijk voor schade die deelnemer lijdt gedurende de deelname aan de activiteit, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Zwemschool het Zwemmertje.

 5.2. Indien Zwemschool het Zwemmertje aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag en de gevallen waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemschool het Zwemmertje uitkeert.

 5.3. Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Zwemschool het Zwemmertje niet tot uitkering overgaat, dan is Zwemschool het Zwemmertje jegens deelnemer nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag van de ter zake van de deelnemersovereenkomst door deelnemer verschuldigde contributie gedurende een jaar.

5.4. Zwemschool het Zwemmertje kan in ieder geval nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die deelnemer door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van zaken lijdt of voor schade die het gevolg is van het staken van een sportactiviteit of evenement of die het gevolg is van het verbieden van een bepaalde sportactiviteit of evenement door Zwemschool het Zwemmertje.

5.5. Deelnemer is jegens Zwemschool het Zwemmertje aansprakelijk voor alle schade die tijdens het gebruik van deaccommodatie door zijn toedoen wordt veroorzaakt.

5.6. Deelnemer vrijwaart Zwemschool het Zwemmertje hierbij voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van een doen of laten van deelnemer.

 Artikel 6 – Beëindiging deelnemersovereenkomst

6.1. Indien deelnemer gebruikt maakt van de activiteit zwemles, dan is het vorenstaande lid niet van toepassing, maar eindigt de overeenkomst op het moment dat de deelnemer zijn C diploma heeft behaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tussentijds opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.2. Zwemschool het Zwemmertje behoudt zich het recht voor de deelnemersovereenkomst te beëindigen, indien deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet. De contributie voor de periode waarin de deelnemersovereenkomst is aangegaan, blijft alsdan verschuldigd en wordt direct geheel opeisbaar.

6.3. Deelnemer kan de deelnemersovereenkomst niet voor het einde van de eerste contractsperiode opzeggen tenzij in geval van bijzondere omstandigheden, zoals ernstige ziekte of het overlijden van deelnemer. Zwemschool het Zwemmertje bepaalt of er in een bepaald geval sprake is van bijzondere omstandigheden en kan bij de beoordeling bijvoorbeeld een medische verklaring verlangen.

 6.4. Indien deelnemer hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, niet opvolgt, dan is Zwemschool het Zwemmertje gerechtigd hem de verdere toegang tot al haar accommodaties te weigeren en deze en iedere andere overeenkomst die zij met deelnemer heeft gesloten per direct op te schorten of te ontbinden. Deelnemer blijft alsdan de gehele contributie voor de contractsperiode verschuldigd, welk bedrag dan direct geheel opeisbaar wordt.

 Artikel 7 – Regels van huishoudelijke aard

7.1 Deelnemer dient zich te conformeren en gedragen naar de geldende huisregels.

Artikel 8 – Gebruik zwembad

8.1. Vóór het gebruik van het zwembad is douchen verplicht.

8.2. Hardlopen in de (zwem)accommodatie is niet toegestaan.

8.3. Het gebruik van spel- en lesmateriaal is niet toegestaan, tenzij met toestemming van Zwemschool het Zwemmertje.

8.4. Het zwembad en de bijbehorende kleedlokalen mogen niet in zwemtenue worden verlaten.

Artikel 9 – Geschillen

9.1. Alle geschillen die voortvloeien uit een deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.

9.2. Op de deelnemersovereenkomst en/of de onderhavige en/of aanvullende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Slotbepaling

10.1 Ouders dienen de kinderen zelf aan en uit te kleden. Als ze zelf hiertoe niet in staat zijn.

10.2 Door het aanvinken van de algemene voorwaarden bij aanmelding op de website, verklaard u deze te hebben ontvangen, begrepen en te hebben aanvaardt.

10.3 Indien u vragen heeft over de algemene voorwaarden dan kunt u deze uitsluitend per email of via het contacten formulieren op onze website aanvragen.